Epoxy Self-leveling หัวหินฮอนด้า ออโตโมบิล

Epoxy Self-leveling หัวหินฮอนด้า ออโตโมบิล 1
  •  งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานบล๊อคความชื้น
  • งานรื้อพื้นเก่า(โซนอู่ซ่อมรถ)
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย