โครงการ โรงสีข้าว จ.นครปฐม

โครงการ โรงสีข้าว จ.นครปฐม 1

โครงการ โรงสีข้าว จ.นครปฐม

-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานปรับพื้นด้วยมอร์ต้า
-งานตีเส้นในพื้นที่ที่ทำ Epoxy