โครงการ สนามกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่าง ชุมพร

โครงการ สนามกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่าง ชุมพร 1

โครงการ สนามกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่าง ชุมพร
-งานเคลือบพื้น Pu-Coating
-งานปรับพื้นด้วยตัวมอร์ต้า
-ตีเส้นสนามด้วย Pu